מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת אזור תוכן מרכזי הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

תקנון האתר

תקנון אתר "דירות נופש אלמוגים"

כללי

 

 • אתר almogimsuiteseilat.co.il הוא אתר אינטרנט המספק בין היתר, מידע אודות יחידות הדיור שבמתחם בתי אלמוג בעיר אילת (להלן: “מתחם בתי אלמוג”), המחירים, השירותים ועוד. כמו כן, האתר מאפשר לשכור יחידות דיור למתחם בתי אלמוג לתקופות שונות
 • האתר הינו בבעלותה הבלעדית של אלמוג אילת (מ.ד.ע) 2000 בע”מ ח.פ 512989013 (להלן ” החברה”)
 • כל אדם המשתמש או גולש באתר או הרוכש או המעוניין לבצע רכישת שירותים באמצעות האתר (להלן “הרוכש” או “המשתמש”) מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו ולתנאיו.
 • הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ושימוש באתר במאצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו’)
 • הוראות תקנון זה יפות גם על תכנים שיפורסמו על ידי החברה באתרים אחרים במרשתת או בדוא”ל ובפרט ברשתות ו/או במדיות החברתיות האחרות, כדוגמת פייסבוק, ווצאפ וכו
 • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 • מטעמי נוחיות בלבד, נוסח האתר והתקנון נעשה בלשון זכר , אך כל האמור לאתר ובתקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישתמשו לשם פרשנותו.

 

תנאי שימוש באתר:

 

 • כל אדם רשאי להשתמש באתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט, מאסטרקארד; (ו) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף
 • שימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת יש להימנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (להלן: “הנציג”) בתנאי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 • חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים לביצוע הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
 • אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. למען הסר ספק מובהר כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים מהחברה או קבלת מידע מהחברה.
 • החברה עושה הכל כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אך יש לזכור כי מדובר במידע כללי בלבד והחברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ועל כן האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או מי מטעמו בשל אי יכולתו של המשתמש או מי מטעמו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי או להתאמת המידע לצורכי המשתמש או מי מטעמו והמשתמש מתחייב כי ישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה (או עשה) שימוש במידע.
 • השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר, ביצוע הזמנה באמצעות האתר או הזמנה של אילו מן השירותים באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו של תקנון האתר ללא כל הגבלה או הסתייגות. האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ומידע ולמשתמש או למי מטעמו לא תהא בקשר עם עניינים אלה וכל הכרוך בהם, כל טענה או דרישה או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד האתר, החברה, מי מבעליהם, מי ממנהליהם או מי מטעמם, או מי ממפעילי האתר.
 • אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל מתחייב להודיע על כך מיד לחברה ולמפעיל אתר.
 • החברה או מפעיל אתר רשאים למחוק את המידע שמצוי ברשותם לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר לעניין ולמידע זה.
 • תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית, לפי הענין והנסיבות.

פרטי רוכש השירותים

 

 • משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים בטופס ההרשמה באתר (להלן: “פרטי הרכישה”).
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎1 לתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר, אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר מולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריו, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.
 • החברה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם לדעת החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים יכולה לעלות לכדי עבירה פלילית והחברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב, לרבות פנייה לערכאות לשיפוי ופיצוי בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה או למי מטעמה.
  • אם לדעת החברה, המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העשויים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
  • אם לדעת החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם לדעת החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
  • כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • המשתמש מאשר כי הוא משתמש פרטי בלבד המעוניין לשכור יחידת דיור באמצעות האתר או להזמין שירות מהאתר לצרכים פרטיים בלבד והוא אינו מורשה לבצע הזמנה על דרך של תיווך. ו/או מכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או למכור את הזמנתו לצד שלישי אחר כלשהו. שימוש באתר בניגוד לכך יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד המשתמש והפרת מגבלות אלה לרבות ביטול העסקאות ותביעת כל הנזקים (ממוניים ולא ממוניים), שכר טרחה וההוצאות שייגרמו לה או למי מטעמה עקב כך.

ביצוע הזמנה:

 • משתמש המעוניין לשכור יחידת דיור באמצעות האתר ישתמש ב”מערכת הזמנות” של האתר. המערכת תאפשר למשתמש לבחור את יחידת הדיור המבוקשת ולהזין את כל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה (“הזמנה”).
 • במהלך ביצוע ההזמנה תוצע למשתמש האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות של החברה לפרטים בדבר מועדון הלקוחות ראו סעיף ‎8 לתקנון זה
 • הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: “אסמכתא” ו- “הרכישה”). על המשתמש להדפיס את האסמכתא שתשמש אישור לביצוע הרכישה ולהציגה בפני פקיד הקבלה בעת הגעתו למתחם בתי אלמוג.
 • החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת או שנקלטו באופן חלקי לו תישא בכל אחריות לכל בעיה טכנית, מכל מין וסוג שהוא, או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
 • החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת יחידת הדיור, תאריך וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה כלפיהם.
 • מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות נעשית לשם בטחון בלבד, ככל שלא מופיע או נדרש אחרת, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות במתחם בתי אלמוג, ביום ההגעה.על אף האמור לעיל, מובהר כי לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי, ולצורך בחינת תקינותו של הכרטיס, החברה תבצע בדיקת תקינות מול חברת האשראי הרלוונטית, כאשר במסגרת בדיקה זו, תתבצע ‘תפיסה’ של מסגרת אשראי בגובה של 50 (חמישים) שקלים-חדשים, כאשר תפיסת המסגרת כאמור תעשה אך לצורך בדיקת תקינות הכרטיס (ומבלי שהמשתמש יחויב בכל סכום בפועל), ואילו לאחר מספר ימים בודדים מסיום ביצוע הבדיקה, אותה המסגרת שנתפסה תשוחרר לאלתר.
 • על האף האמור לעיל, בחגים ותקופת הקיץ כהגדרתן בסעיף 6 להלן, תהא החברה רשאית לחייב מראש את המשתמש בסכום הרכישה, בהודעה מראש למשתמש.
 • רכישה בתשלומים: המשתמש יהא רשאי לשלם עבור הרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, כמפורט להלן:
  • ניתן לשלם עד שלושה תשלומים ללא ריבית
  • מעל שלושה תשלומים,התשלום יהיה עם ריבית והצמדה
  • תשלום במזומן יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח – 2018.
 • ביצוע שינויים ברכישה שבוצעה באתר, ניתן לבצע אך ורק באמצעות האתר או באמצעות פנייה לנציג החברה בטלפון: 079-55555-78 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת dirotnofesh@almogim.co.il
 • ביטל או שינה משתמש את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה או לשינוייה יהיה מועד קבלת הפקס או המייל במשרדי החברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור נציג החברה. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:

 

 • “ביטול הזמנה” – ביטול הזמנה יבוצע על ידי המשתמש באמצעות האתר או באמצעות פנייה לנציג החברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאי התקנון.
 • פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, ניתן לבצע אך ורק באמצעות האתר או באמצעות פנייה לנציג החברה בטלפון: 079-5555578 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת dirotnofesh@almogim.co.il
 • צורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את יחידת הדיור, את מספר האסמכתא שהתקבלה על ביצוע ההזמנה ואת מספר תעודת הזהות / דרכון של המזמין.
 • משתמש יהא רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר (מכר מרחוק), בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן, ביחד: “חוק הגנת הצרכן”).

שימו לב:
חוק הגנת הצרכן מחייב אתכם לגלות לצרכן פרטים שונים ולנהוג באופן ייחודי לגבי ביטולים/דמי ביטול, גם כלפי אוכלוסיות שונות; לנוחותכם, ריכזנו הכל בנספח נפרד.

 • בעונה רגילה, קרי ביטול במהלך חודשים ינואר ועד יוני ומחודש ספטמבר ועד לדצמבר, כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות ‘מכר מרחוק’, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
  • ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום אישור ההזמנה (קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה), ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך 5 (חמישה) ימים שאינם ימי מנוחה (להלן: “ימי עסקים”) קודם ליום הראשון לשהות במלון; בעבור ביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מספר חדרים – דמי הביטול יהיו עבור כל חדר.
  • במקרה של ביטול הזמנה שבוצע במועד שהוא פחות מ- 5 (חמישה) ימי עסקים קודם ליום הראשון לשהות במלון (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) ועד 24 שעות טרם ליום הראשון לשהות במלון, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בשיעור של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה הכולל.
  • במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 24 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעה למתחם בתי אלמוג במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול, בשיעור של 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 • בתקופות חג, ערבי חג וחגי ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות (להלן: “תקופות חג”) ובתקופות הקיץ, קרי ביטול אירוח שהוזמן לחודשים יולי – אוגוסט (לעיל ולהלן: “תקופת הקיץ”),כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
  • ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום אישור ההזמנה (קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה), ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך 21 (עשרים ואחת) ימים שאינם ימי מנוחה (להלן: “ימי עסקים”) קודם ליום הראשון לשהות במלון; בעבור ביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מספר חדרים – דמי הביטול יהיו עבור כל חדר.
  • במקרה של ביטול הזמנה שבוצע במועד שהוא פחות מ- 21 (עשרים ואחת) ימי עסקים קודם ליום הראשון לשהות במלון (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) ועד 48 שעות טרם ליום הראשון לשהות במלון, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בשיעור של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה הכולל.
  • במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 48 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעה למתחם בתי אלמוג במועד הקבוע על פי ההזמנה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול, בשיעור של 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

 

מדיניות שינוי מכירה באתר

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • אם אירעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
  • במקרה של כוח עליון, מגפה עולמית, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
  • במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
  • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין הזמנתו, ככל ששולם.

שעות קבלה ופינוי דירות הנופש

 

 • קבלת יחידת הדיור בימים ראשון עד שישי תתבצע החל מהשעה 15:00, וקבלת יחידת הדיור בשבת או בחג תתבצע בסמוך לשעת צאת השבת או החג.
 • פינוי יחידות הדיור בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי יחידות הדיור בשבת או בחג עד השעה 14:00.
 • אורח המעוניין לבצע ‘עזיבה מאוחרת’, לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 14:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה לנציג הקבלה במתחם בתי אלמוג. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של מתחם בתי אלמוג וכפופה לתפוסת המתחם, לאישור הנהלת המתחם. ‘עזיבה מאוחרת’ תחויב בתוספת תשלום בסך של 250 ש”ח ליחידת דיור. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בגין החיוב כאמור, ובפנייתו למתחם בתי אלמוג בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
 • אישרה הנהלת מתחם בתי אלמוג ‘עזיבה מאוחרת’ כאמור לעיל, והאורח איחר בפינוי יחידת הדיור, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף ביחידת הדיור בהתאם למחירון מתחם בתי אלמוג התקף באותה עת.
 • החברה והנהלת מתחם בתי אלמוג שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ‘עזיבה מאוחרת’ וזאת מכל סיבה שהיא.

בעלות וזכויות יוצרים

 

 • החברה אוחזת בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו ובכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ואשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. החברה אוחזת גם בכל התכנים הכוללים סקירות על יחידות הדיור שבמתחם בתי אלמוג, מאמרים על החברה ויחידות הדיור שבמתחם, קבצים מסוגים שונים, המלצות על יחידות הדיור שבמתחם בתי אלמוג, מידע אשר מופיע באתר לגבי המוצרים והשירותים במתחם בתי אלמוג וכן כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות החברה, מובהר כי הזכויות של החברה כוללות תמונות, קטעים ויזואליים, חזותיים, קטעי קול, קבצי מקור, קבצי מחשב, תרשימים, אילוסטרציות, הדמיות תלת ממדיות, הדמיות חד ממדיות, יישומים, אייקונים וחומרים אחרים אשר עשויים להיות מוגנים כיצירות מוגנות על פי חוק זכויות יוצרים, התשמ”ד-1994. כל זכויות ה-IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של החברה לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה-know how, קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של החברה. (להלן יחד – “זכויות היוצרים”).
 • המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה וכי המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בזכויות השייכות לחברה או לצד ג’ כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים להם ייחשף במהלך השימוש והגלישה באתר ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, להכין יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לעשות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הם רכושה של החברה בלבד.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה או של כל גורם אחר מטעמה
 • בכדי לקשר או להציג את האתר almogimsuiteseilat.co.ilבאתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

 

 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
 • החברה תעביר לצדדים שלישיים ו/או ספקים את המידע שנמסר על ידי המשתמש או נאגר במאגר המידע של האתר במקרים הבאים:
  • לצורך תפעול האתר באופן מיטבי ויצירת התאמה אישית לצרכי הלקוח.
  • לצורך קבלת נתונים סטטיסטיים ו/או נתוני פעילות, מאפייני הפעילות ונתונים נוספים אשר עשויים לסייע לחברה לקבל מידע על אופן השימוש באתר ובשירותים אשר מוענקים במסגרת האתר.
  • לצורך פרסום ממוקד, מותאם אישית (Customized) לצרכי הלקוח.
  • במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצד שלישי.
  • במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין צוות האתר או מי מטעמו.
  • במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש הקבועים באתר האינטרנט או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם או במקרה שהמשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.
  • במקרה שההעברה נדרשת לצורך גביית כספים המגיעים לאתר או החברה מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן, בהתאמה: “מאגר המידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות”). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ”ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
  • במסגרת השימוש באתר, תפעיל החברה טכנולוגיית Cookie (להלן: “עוגייה”) המזהה את דפוסי הגלישה שלו באתר. החברה עושה שימוש בעוגיות לצורך מתן שירות מותאם אישית לרבות לצורך מיטוב השירות והתאמה אישית.
  • המשתמש רשאי לדחות או לבטל את השימוש בעוגייה, לפי שיקול דעתו והוא יכול לעשות כן באמצעות עריכת שינוי בהגדרות הדפדפן.
  • החברה עשויה להרחיב, לטייב ולשפר את מאגר המידע של האתר, ובכלל זאת מידע שעשוי להיחשב כמידע אישי, באמצעות מאגרי מידע אחרים, שנרכשו או הועברו לידי החברה.
  • ידוע למשתמש כי החברה או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ופרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: “הפניות”). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.
  • עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה ויכול שהנתונים ישמשו את החברה או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר של האתר. פנייה מסוג זה יש להפנות אל תא דואר אלקטרוני: dirotnofesh@almogim.co.il

כללי

 

 • מספר המקומות במתחם בתי אלמוג מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
 • המחירים המפורסמים באתר הם לישראלים בלבד, בשקלים חדשים וכוללים מע”מ לפי שיעור המע”מ ביום התשלום. באילת, המחירים אינם כוללים מע”מ והמשתמש לא יחויב בגינו.
 • בהגעתו למתחם בתי אלמוג המשתמש מתחייב לעיין ב”אמנת מתחם בתי אלמוג” הנועדה לשמור על שלוות המתארחים במתחם, הוראותיה חלות על כל שוהי מתחם בתי אלמוג לרבות המשתמש.
 • החברה זכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את המחירים המתפרסמים באתר, כולם או חלק מהם, בכל עת.
 • החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
 • המחירים המפורסמים באתר הנם נקובים בשקלים חדשים, עליהם יתווסף מס מקומי ככל שהחוק מחייב.
 • אירוח במלונות החברה הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד
 • לעניין ההזמנה: “תינוק”- מי שגילו עד שנתיים. “ילד”- מי שגילו בין 2-12 שנים.
 • כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד – מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה יחידות הדיור, השירותים או יחידות הדיור המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
 • החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו מופעל האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר, רכישת שירותים באמצעות האתר או כל שימוש אחר באתר, איחור או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה או מפעיל האתר בקשר עם תקלות או נזקים כאמור.
 • משתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, החברה או מי מטעמה ומפעילת האתר או מי מטעמה, וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו, כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.
 • הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 • סמכות השיפוט בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה נתונה באופן בלעדי וייחודי לבתי המשפט המוסמכים לדון בהליך משפטי בקשר אליו במחוז השיפוט של העיר תל אביב.